หลักคุณธรรมในชีวิต

เรื่องคุณธรรมนั้นสำคัญยิ่ง  ถือเป็นหลักสำคัญในการการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าที่การงาน การทำธุรกิจ หรืออะไรก็ตามแต่  บุคคลที่มีคุณธรรมนั้นย่อมเป็นที่น่าประทับใจแก่คนที่พบเห็น  ใคร ๆ ก็รักใคร่อยากที่จะคบค้าสมาคมด้วย  บุคคลผู้มีคุณธรรมประจำใจนั้น  จะมีเครื่องยึดเหนี่ยวที่แน่นหนา  จะคิด พูด ทำอะไรก็ต้องมองให้เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวม  มากกว่าประโยชน์ส่วนตนมาก่อน  ถือเป็นหลักเบื้องต้นของการเป็นสัตบุรุษที่มนุษย์เราพึงมี  ยามใดก็ตามที่คุณรู้สึกร้อนใจ  ตกทุกข์ได้ยาก  คุณธรรมก็จะเป็นเครื่องนำทางให้คุณได้เห็นแสงสว่างให้เราไม่หลงทิศ  หลงทาง  ทำอะไรก็ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม

นักปราชญ์  มักจะเลือกคบค้าสมาคมกับคนดีมีคุณธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงาน   หากท่านยังเป็นลูกน้องแล้วต้องเจอกับหัวหน้า  หรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นคนมีคุณธรรม  ก็ควรที่จะฝากตัวไว้กับเขา  เรียนรู้จากเขาแล้วตัวคุณจะเกิดการพัฒนา  เมื่อจิตวิญญานของคุณได้รับการพัฒนาระดับสติปัญญาของคุณก็จะพัฒนาตามไปด้วย  สติปัญญาจะเป็นเหมือนอาวุธ  เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต  ไม่ว่าจะทำกิจการงานใด ๆ  ก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย  
การมีต้นแบบที่ดีนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ดี  ความดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า  แต่เมื่อมันออกผลแล้วผลของมันสามารถเก็บกินได้อย่างยั่งยืน  เสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ฝั่งรากลึกในดิน  ในโลกปัจจุบันมนุษย์เรานั้นมีความต้องการมากขึ้น  บางคนก็หลงผิดเป็นชอบ  และพาตัวเองนั้นให้หลงไปติดกับดัก  เป็นกับดักที่ยากที่จะออกมาจากวงจรนั้นได้  หากตัวคุณไม่มีเครื่องยึดเหนื่ยวนำจิตใจที่ดี  ความหนักแน่นและยึดมั่นในความถูกต้อง  แบบมีแผนการและมีการวางระบบไว้อย่างรัดกุม  ย่อมส่งผลให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น  ชีวิตจะพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง  เสมือนมีเข็มทิศนำทางจิตใจ
การจะเป็นยอดคนได้นั้นวาจาต้องหนักแน่นและศักดิ์สิทธิ์  ผู้คนจะให้การยอมรับในตัวคุณ  ก็ต่อเมื่อคุณได้สร้างความดีงามให้เป็นที่ประจักษ์  ท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะฝากให้ท่านผู้อ่านได้ทราบอย่างหนึ่งนะครับว่า  บางทีชีวิตเราเป็นคนโง่บางก็ได้  เราไม่จำเป็นว่าตัวเราต้องแสดงออกว่าเราเป็นคนฉลาดไปทุกเรื่อง  ถ้าได้ทำแบบนี้ได้ชีวิตคุณจะง่ายขึ้น  กินอิ่ม นอนหลับ  และมีความสุขในชีวิตแบบที่คุณไม่เคยประสบพบเจอมาก่อน  การยอมเป็นคนโง่ ทำในสิ่งที่ถูกที่ควร  ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนั้น  ความดีนั้นจะเป็นเกราะคุ้มกันตัวคุณ  ให้คุณตกน้ำไม่ไหล  ตกไฟไม่ไหม  มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต  ขอให้เชื่อเถอะว่าทำดีได้ดีอย่างแน่นอนครับ….